Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
3,4km
Distance
13:40
Time
04:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
50:59
Time
04:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
07:26
Time
03:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
19:57
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
24:08
Time
05:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
29,8km
Distance
06:17:32
Time
12:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
37:55
Time
04:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
54:05
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
20:39
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
55:16
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
11,7km
Distance
46:20
Time
03:57/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
4,3km
Distance
25:31
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
15:43
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
08:52
Time
03:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
18:37
Time
07:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
1,4km
Distance
04:31
Time
03:19/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
28:13
Time
03:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
07:07
Time
03:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
57:46
Time
07:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Night Run
everyone
2,5km
Distance
09:35
Time
03:51/km
Pace
0
Calories
Night Run