Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Vũ Minh Hải
15/08/2020 23:41
Night Run
everyone
0,6km
Distance
03:23
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vũ Minh Hải
15/08/2020 16:16
Afternoon Run
everyone
22,2km
Distance
02:35:04
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Vũ Minh Hải
15/08/2020 13:32
Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:42:06
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Vũ Minh Hải
15/08/2020 06:11
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
57:13
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Vũ Minh Hải
14/08/2020 18:53
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:20:30
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Vũ Minh Hải
14/08/2020 14:16
Morning Run
everyone
14,9km
Distance
01:52:10
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Vũ Minh Hải
14/08/2020 06:18
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:26:51
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Vũ Minh Hải
13/08/2020 19:52
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:47:15
Time
10:36/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Vũ Minh Hải
13/08/2020 12:58
Lunch Run
everyone
17,8km
Distance
02:01:46
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Vũ Minh Hải
13/08/2020 06:13
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
51:44
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Vũ Minh Hải
12/08/2020 20:59
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
01:15:11
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Vũ Minh Hải
12/08/2020 19:49
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
58:17
Time
08:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Vũ Minh Hải
12/08/2020 15:32
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
16:31
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Vũ Minh Hải
12/08/2020 14:27
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
10:59
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Vũ Minh Hải
12/08/2020 05:35
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
08:14
Time
04:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Vũ Minh Hải
11/08/2020 21:00
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
28:05
Time
08:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Vũ Minh Hải
11/08/2020 20:14
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
27:40
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Vũ Minh Hải
11/08/2020 17:52
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
08:56
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Vũ Minh Hải
11/08/2020 14:24
Lunch Run
everyone
3,0km
Distance
21:29
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Vũ Minh Hải
11/08/2020 05:30
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
11:39
Time
04:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run