Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
1,1km
Distance
11:01
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
01:31:02
Time
12:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
01:23:14
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
03:56:04
Time
11:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
7,2km
Distance
01:23:49
Time
11:42/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
19,0km
Distance
02:58:29
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,7km
Distance
02:15:59
Time
08:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
12:50
Time
07:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
24:08
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:36:59
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
19,2km
Distance
02:44:06
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
47:14
Time
09:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
43:51
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
12:06
Time
10:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:48:42
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,9km
Distance
52:10
Time
08:51/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:21:27
Time
08:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
19,2km
Distance
03:17:06
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
06:26
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Night Run
everyone
2,4km
Distance
20:59
Time
08:40/km
Pace
0
Calories
Night Run