Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Afternoon Run
everyone
23,7km
Distance
01:20:11
Time
03:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
35:05
Time
03:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,3km
Distance
47:23
Time
03:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
41:24
Time
03:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
37:39
Time
03:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
16,2km
Distance
01:01:49
Time
03:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
38:09
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
42:26
Time
03:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
24:31
Time
03:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
26:50
Time
03:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
27:26
Time
03:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
22:52
Time
04:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
19:16
Time
04:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
48:51
Time
04:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
56:21
Time
03:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
14,5km
Distance
54:56
Time
03:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
34:43
Time
03:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
05:36
Time
04:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
16:19
Time
03:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
41:59
Time
03:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run