Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
11,1km
Distance
53:54
Time
04:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,2km
Distance
59:18
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
27:16
Time
10:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
27:46
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
28:33
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
09:18
Time
05:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
11:16
Time
05:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
12:02
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
16:57
Time
05:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
38:33
Time
05:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
10:18
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
33:57
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
31:49
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
20:26
Time
05:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
14:19
Time
05:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
3,1km
Distance
20:47
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
20,5km
Distance
02:14:43
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:13
Time
06:03/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
29:34
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
34:43
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Evening Run