Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Đinh hoàng sơn
15/08/2020 19:37
Evening Run
everyone
43,9km
Distance
03:21:06
Time
04:34/km
Pace
4070
Calories
Evening Run
Đinh hoàng sơn
15/08/2020 16:04
Afternoon Run
everyone
33,2km
Distance
02:36:47
Time
04:43/km
Pace
3068
Calories
Afternoon Run
Đinh hoàng sơn
15/08/2020 12:12
Lunch Run
everyone
51,1km
Distance
03:43:41
Time
04:22/km
Pace
4752
Calories
Lunch Run
Đinh hoàng sơn
15/08/2020 07:55
Morning Run
everyone
45,3km
Distance
03:17:50
Time
04:21/km
Pace
4194
Calories
Morning Run
Đinh hoàng sơn
14/08/2020 21:10
Night Run
everyone
38,7km
Distance
03:13:00
Time
04:59/km
Pace
3585
Calories
Night Run
Đinh hoàng sơn
14/08/2020 17:54
Afternoon Run
everyone
39,5km
Distance
03:08:17
Time
04:46/km
Pace
3659
Calories
Afternoon Run
Đinh hoàng sơn
14/08/2020 14:51
Afternoon Run
everyone
31,7km
Distance
02:35:36
Time
04:54/km
Pace
2928
Calories
Afternoon Run
Đinh hoàng sơn
14/08/2020 10:32
Morning Run
everyone
45,7km
Distance
03:33:23
Time
04:40/km
Pace
4234
Calories
Morning Run
Đinh hoàng sơn
14/08/2020 06:20
Morning Run
everyone
42,6km
Distance
03:43:36
Time
05:15/km
Pace
3946
Calories
Morning Run
Đinh hoàng sơn
13/08/2020 14:05
Afternoon Run
everyone
45,7km
Distance
03:34:41
Time
04:41/km
Pace
4240
Calories
Afternoon Run
Đinh hoàng sơn
13/08/2020 20:55
Evening Run
everyone
27,0km
Distance
02:04:22
Time
04:36/km
Pace
2505
Calories
Evening Run
Đinh hoàng sơn
13/08/2020 17:41
Afternoon Run
everyone
30,9km
Distance
02:31:41
Time
04:54/km
Pace
2853
Calories
Afternoon Run
Đinh hoàng sơn
13/08/2020 12:32
Lunch Run
everyone
9,9km
Distance
52:23
Time
05:18/km
Pace
914
Calories
Lunch Run
Đinh hoàng sơn
13/08/2020 07:00
Morning Run
everyone
45,8km
Distance
03:54:15
Time
05:06/km
Pace
4253
Calories
Morning Run
Đinh hoàng sơn
13/08/2020 05:54
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
49:13
Time
05:50/km
Pace
780
Calories
Morning Run
Đinh hoàng sơn
12/08/2020 22:48
Night Run
everyone
10,2km
Distance
01:03:12
Time
06:13/km
Pace
939
Calories
Night Run
Đinh hoàng sơn
12/08/2020 20:02
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
07:47
Time
06:03/km
Pace
119
Calories
Evening Run
Đinh hoàng sơn
12/08/2020 14:12
Afternoon Run
everyone
54,3km
Distance
04:45:56
Time
05:15/km
Pace
5056
Calories
Afternoon Run
Đinh hoàng sơn
12/08/2020 20:53
Evening Run
everyone
15,7km
Distance
01:32:37
Time
05:54/km
Pace
1454
Calories
Evening Run
Đinh hoàng sơn
12/08/2020 20:12
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
39:30
Time
05:52/km
Pace
624
Calories
Evening Run