Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Morning Walk
everyone
11,8km
Distance
01:18:58
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
23,3km
Distance
02:13:15
Time
05:42/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
10,6km
Distance
56:52
Time
05:22/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
20,7km
Distance
02:19:44
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
17,6km
Distance
01:36:19
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
19,5km
Distance
01:51:34
Time
05:44/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
8,1km
Distance
45:49
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
14,5km
Distance
01:39:11
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
13,3km
Distance
01:21:41
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
13,3km
Distance
01:38:18
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
9,6km
Distance
01:08:19
Time
07:06/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
7,5km
Distance
47:47
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
8,8km
Distance
58:25
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
4,0km
Distance
25:08
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
14,1km
Distance
01:05:26
Time
04:38/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
5,5km
Distance
01:02:05
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
9,0km
Distance
01:11:27
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
7,3km
Distance
34:54
Time
04:45/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
19,5km
Distance
01:55:54
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
14,4km
Distance
02:13:45
Time
09:15/km
Pace
0
Calories
Morning Walk