Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
2,3km
Distance
08:05
Time
03:28/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,0km
Distance
37:48
Time
03:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
10:36
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,0km
Distance
26:41
Time
04:26/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
25:36
Time
03:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
19:19
Time
03:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
31:47
Time
03:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
10:51
Time
03:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
22,4km
Distance
01:20:16
Time
03:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
03:13
Time
02:56/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
25:13
Time
03:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,6km
Distance
22:47
Time
03:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
30:19
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
19,6km
Distance
01:08:37
Time
03:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
23:35
Time
03:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,5km
Distance
53:10
Time
03:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
26:00
Time
03:40/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
29:17
Time
03:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
17:31
Time
03:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,6km
Distance
34:58
Time
03:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run