Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Nhu nguyen
15/08/2020 18:47
Evening Run
everyone
28,8km
Distance
02:34:31
Time
05:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nhu nguyen
15/08/2020 21:59
Night Run
everyone
15,3km
Distance
01:13:10
Time
04:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nhu nguyen
15/08/2020 15:13
Afternoon Run
everyone
20,1km
Distance
01:29:29
Time
04:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
15/08/2020 17:59
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
29:29
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
15/08/2020 10:55
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
57:00
Time
05:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nhu nguyen
15/08/2020 09:35
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:18:18
Time
05:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nhu nguyen
15/08/2020 05:24
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
37:00
Time
07:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nhu nguyen
14/08/2020 21:47
Night Run
everyone
15,1km
Distance
01:21:31
Time
05:24/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nhu nguyen
14/08/2020 18:00
Afternoon Run
everyone
25,5km
Distance
02:29:13
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
14/08/2020 13:51
Afternoon Run
everyone
11,5km
Distance
59:51
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
14/08/2020 05:11
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:38:27
Time
07:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nhu nguyen
13/08/2020 21:53
Night Run
everyone
1,5km
Distance
09:20
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nhu nguyen
13/08/2020 19:26
Evening Run
everyone
13,5km
Distance
01:14:39
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nhu nguyen
13/08/2020 18:28
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
33:23
Time
05:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nhu nguyen
13/08/2020 16:55
Afternoon Run
everyone
4,9km
Distance
21:21
Time
04:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
13/08/2020 16:23
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
10:36
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
13/08/2020 14:13
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
49:17
Time
04:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nhu nguyen
13/08/2020 09:52
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
54:49
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nhu nguyen
12/08/2020 18:38
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:06:56
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nhu nguyen
12/08/2020 06:27
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
40:31
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run