Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
10,3km
Distance
46:42
Time
04:32/km
Pace
888
Calories
Night Run
Night Run
everyone
18,0km
Distance
59:46
Time
03:19/km
Pace
1554
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
13,6km
Distance
45:05
Time
03:19/km
Pace
1171
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
37:04
Time
03:29/km
Pace
915
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
35:57
Time
03:29/km
Pace
892
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
16:00
Time
04:17/km
Pace
327
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
27:30
Time
03:27/km
Pace
694
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
13:49
Time
03:17/km
Pace
366
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
12:45
Time
03:31/km
Pace
312
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,7km
Distance
19:53
Time
03:30/km
Pace
491
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
18:02
Time
03:25/km
Pace
463
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
44:54
Time
04:20/km
Pace
902
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
08:19
Time
03:42/km
Pace
193
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
09:30
Time
03:33/km
Pace
234
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
34:36
Time
04:47/km
Pace
629
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
4,2km
Distance
13:50
Time
03:17/km
Pace
368
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
4,4km
Distance
14:08
Time
03:13/km
Pace
380
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
21:04
Time
03:23/km
Pace
538
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,9km
Distance
05:18
Time
02:47/km
Pace
166
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
2,0km
Distance
04:59
Time
02:32/km
Pace
169
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ