Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Run
everyone
1,0km
Distance
06:43
Time
06:28/km
Pace
90
Calories
Night Run
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Afternoon Run
everyone
8,4km
Distance
01:08:36
Time
08:11/km
Pace
700
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
06:55
Time
03:20/km
Pace
174
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
14,0km
Distance
01:02:42
Time
04:28/km
Pace
1160
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
20,5km
Distance
01:28:28
Time
04:18/km
Pace
1697
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
23:44
Time
04:18/km
Pace
454
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
09:31
Time
05:56/km
Pace
131
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
11:18
Time
04:14/km
Pace
227
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:02:04
Time
04:18/km
Pace
1210
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,3km
Distance
01:15:17
Time
04:36/km
Pace
1365
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
25:01
Time
04:54/km
Pace
420
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
8,4km
Distance
39:04
Time
04:39/km
Pace
716
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
5,1km
Distance
22:30
Time
04:24/km
Pace
433
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
2,1km
Distance
09:22
Time
04:24/km
Pace
173
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
29:27
Time
04:22/km
Pace
554
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
28:11
Time
04:31/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
23:45
Time
04:28/km
Pace
436
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
20,3km
Distance
01:34:56
Time
04:40/km
Pace
1698
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
15:12
Time
04:42/km
Pace
268
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
11:52
Time
04:16/km
Pace
236
Calories
Evening Run