Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Có sức khỏe là có tất cả🐘🐘🐘
everyone
4,9km
Distance
26:23
Time
05:22/km
Pace
0
Calories
Có sức khỏe là có tất cả🐘🐘🐘
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
36:33
Time
05:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Khi chân đã đau và mỏi🐘🐘🐘
everyone
10,5km
Distance
57:37
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Khi chân đã đau và mỏi🐘🐘🐘
Night Run
everyone
3,4km
Distance
13:55
Time
04:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
03:40
Time
03:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
12:52
Time
12:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
18:15
Time
04:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
8,2km
Distance
38:16
Time
04:40/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
21:05
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:09
Time
04:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
4,0km
Distance
23:34
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
28:22
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
09:36
Time
05:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
05:31
Time
05:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,8km
Distance
01:02:47
Time
04:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,7km
Distance
54:26
Time
04:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
24:15
Time
04:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
21:13
Time
04:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
14:21
Time
04:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
09:32
Time
04:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run