Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Lê Đại Tôn
14/08/2020 20:33
Evening Run
everyone
7,5km
Distance
35:42
Time
04:44/km
Pace
631
Calories
Evening Run
Lê Đại Tôn
14/08/2020 16:29
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
08:48
Time
10:09/km
Pace
110
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
14/08/2020 10:22
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
14:11
Time
09:39/km
Pace
271
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
14/08/2020 09:51
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
09:05
Time
03:59/km
Pace
190
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
14/08/2020 08:58
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
19:43
Time
09:26/km
Pace
429
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
13/08/2020 17:10
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
12:52
Time
06:09/km
Pace
176
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
13/08/2020 14:05
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
34:48
Time
06:17/km
Pace
467
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
13/08/2020 13:40
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:48
Time
06:59/km
Pace
94
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
13/08/2020 10:26
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
11:10
Time
10:00/km
Pace
182
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
13/08/2020 10:02
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
10:59
Time
09:54/km
Pace
188
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
13/08/2020 08:27
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
41:10
Time
08:06/km
Pace
897
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Lê Đại Tôn
12/08/2020 10:42
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
08:22
Time
05:18/km
Pace
136
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
12/08/2020 09:52
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
19:07
Time
09:33/km
Pace
329
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
12/08/2020 09:20
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
13:53
Time
04:06/km
Pace
286
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
12/08/2020 08:50
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
10:02
Time
09:13/km
Pace
187
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
12/08/2020 08:27
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
10:00
Time
08:23/km
Pace
142
Calories
Morning Run
Lê Đại Tôn
11/08/2020 17:23
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:19
Time
08:29/km
Pace
90
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
11/08/2020 17:06
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
09:46
Time
07:07/km
Pace
116
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
11/08/2020 15:31
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
10:06
Time
06:34/km
Pace
219
Calories
Afternoon Run
Lê Đại Tôn
11/08/2020 13:23
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
27:32
Time
08:32/km
Pace
535
Calories
Afternoon Run