Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

저녁 달리기
everyone
3,9km
Distance
15:09
Time
03:52/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
저녁 달리기
everyone
6,0km
Distance
21:02
Time
03:30/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
오후 달리기
everyone
6,1km
Distance
22:17
Time
03:39/km
Pace
0
Calories
오후 달리기
오후 달리기
everyone
5,9km
Distance
21:33
Time
03:40/km
Pace
0
Calories
오후 달리기
저녁 달리기
everyone
2,1km
Distance
07:13
Time
03:30/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
저녁 달리기
everyone
1,8km
Distance
07:59
Time
04:27/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
오전 달리기
everyone
1,4km
Distance
06:03
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
오전 달리기
everyone
2,6km
Distance
10:31
Time
04:07/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
오전 달리기
everyone
4,5km
Distance
16:46
Time
03:44/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
오전 달리기
everyone
5,9km
Distance
20:48
Time
03:32/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
저녁 달리기
everyone
7,6km
Distance
30:03
Time
03:56/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
저녁 달리기
everyone
7,2km
Distance
28:08
Time
03:55/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
저녁 달리기
everyone
11,2km
Distance
40:28
Time
03:36/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
오후 달리기
everyone
7,0km
Distance
26:31
Time
03:48/km
Pace
0
Calories
오후 달리기
오후 달리기
everyone
7,2km
Distance
29:11
Time
04:04/km
Pace
0
Calories
오후 달리기
오후 달리기
everyone
3,3km
Distance
14:53
Time
04:30/km
Pace
0
Calories
오후 달리기
오전 달리기
everyone
2,4km
Distance
08:56
Time
03:38/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
오전 달리기
everyone
5,7km
Distance
20:21
Time
03:35/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
오전 달리기
everyone
6,2km
Distance
20:47
Time
03:21/km
Pace
0
Calories
오전 달리기
오전 달리기
everyone
6,0km
Distance
21:07
Time
03:32/km
Pace
0
Calories
오전 달리기