Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Loki Hieu
15/08/2020 17:48
Afternoon Run
everyone
40,1km
Distance
04:37:54
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
15/08/2020 10:30
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
55:12
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
15/08/2020 07:56
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
47:24
Time
08:05/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
15/08/2020 06:46
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
17:24
Time
07:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Loki Hieu
14/08/2020 16:34
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
04:03
Time
03:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Loki Hieu
14/08/2020 06:08
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
02:09:42
Time
11:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
13/08/2020 20:45
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
01:02:26
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
13/08/2020 05:40
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
50:02
Time
04:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
12/08/2020 16:57
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
23:00
Time
09:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Loki Hieu
12/08/2020 07:09
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:28:20
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
11/08/2020 18:32
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
01:10:59
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
11/08/2020 06:19
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:36:17
Time
09:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
10/08/2020 05:09
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:59:38
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Loki Hieu
09/08/2020 16:41
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
13:50
Time
28:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Loki Hieu
09/08/2020 19:04
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:28:27
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Loki Hieu
09/08/2020 08:01
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
02:39:59
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Loki Hieu
09/08/2020 04:49
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:07:07
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Loki Hieu
08/08/2020 14:43
Afternoon Run
everyone
14,4km
Distance
01:56:25
Time
08:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Loki Hieu
08/08/2020 04:48
Morning Run
everyone
78,0km
Distance
09:12:19
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Loki Hieu
01/08/2020 04:03
Morning Run
everyone
23,2km
Distance
04:13:57
Time
10:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản