Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Hoàng Anh Văn
15/08/2020 20:26
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:24:16
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hoàng Anh Văn
15/08/2020 04:45
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
02:46:42
Time
10:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 17:29
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:21:39
Time
08:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 17:02
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
02:28
Time
09:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 13:26
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
02:18
Time
08:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 11:59
Lunch Run
everyone
0,3km
Distance
02:16
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 09:50
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
02:32
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 08:12
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
02:25
Time
08:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
14/08/2020 05:41
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:26:31
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 20:52
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
01:13:34
Time
11:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 18:09
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
45:29
Time
08:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 16:20
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
02:14
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 13:32
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
02:35
Time
08:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 12:17
Lunch Run
everyone
0,3km
Distance
02:20
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 08:04
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
02:12
Time
07:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
13/08/2020 05:34
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
01:09:08
Time
08:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Anh Văn
12/08/2020 17:10
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
01:15:40
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Anh Văn
12/08/2020 13:14
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
02:36
Time
09:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
12/08/2020 12:04
Lunch Run
everyone
0,7km
Distance
05:49
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Anh Văn
12/08/2020 08:02
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
02:27
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ