|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1228,40 4.11:27:28 206 14
2 Nam 103,31 14:10:18 11 10
3 Nữ 72,03 07:18:34 20 8
4 Nữ 71,42 06:50:23 21 6
5 Nam 51,51 09:02:54 10 8
6 Nam 45,21 07:40:56 10 6
7 Nam 40,57 04:50:01 6 5
8 Nữ 34,23 03:42:24 6 3
9 Nam 19,90 02:25:23 4 2
10 Nam 10,62 01:31:39 2 2
11 Nam 3,57 00:22:48 2 1
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
13 Nam 0,00 00:00:00 0 0
14 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
15 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
16 Nữ 0,00 00:00:00 0 0