|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
3041
Quãng đường (km)
88993.7
Thời gian
428.17:40:24
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 70,73 07:55:08 16 8
2 Nữ 66,91 06:41:59 9 8
3 Nam 17,39 01:49:39 6 3
4 Nữ 6,88 00:54:27 5 2
5 Nam 4,45 00:25:12 2 1
6 Nữ 3,98 00:19:27 2 2
7 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
8 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
9 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
11 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0