Hoạt động NEW YEAR - NEW ME 2023

Hoàng Lương
14/02/2023 22:37
Night Run
everyone
5,0km
Distance
36:07
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Night Run
Trần Thị Sáu
14/02/2023 22:38
Night Run
everyone
7,0km
Distance
53:28
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thanh Hoàng
14/02/2023 22:20
Night Run
everyone
7,1km
Distance
01:09:10
Time
09:41/km
Pace
256
Calories
Night Run
Nguyễn Phi Long
14/02/2023 21:38
Night Run
everyone
5,2km
Distance
59:05
Time
11:21/km
Pace
314
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Phi Long
14/02/2023 21:38
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
01:07:32
Time
12:58/km
Pace
314
Calories
Evening Run
Trần Thị Sáu
14/02/2023 21:49
Night Run
everyone
3,0km
Distance
35:51
Time
11:56/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hoàng Đỗ
14/02/2023 20:40
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:44:40
Time
10:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
22:36
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thu Hằng Phan
14/02/2023 21:12
Night Run
everyone
5,4km
Distance
48:49
Time
09:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Trần Hoàng
14/02/2023 20:18
Evening Run
everyone
11,4km
Distance
01:40:52
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
ngoc minh
14/02/2023 21:07
Night Run
everyone
7,1km
Distance
49:51
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hoàng Lương
14/02/2023 19:19
Long run
everyone
15,4km
Distance
02:17:55
Time
08:58/km
Pace
0
Calories
Long run
Hoang Van Hien
14/02/2023 18:32
Night Run
everyone
21,0km
Distance
03:21:20
Time
09:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thao Pham
14/02/2023 21:18
Hoàn thành PS
everyone
3,8km
Distance
39:09
Time
10:11/km
Pace
238
Calories
Hoàn thành PS
Giang Nguyenhuu
14/02/2023 21:35
Night Run
everyone
1,6km
Distance
15:42
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Night Run
van hoa Nguyen
14/02/2023 20:50
Finish
everyone
5,5km
Distance
43:42
Time
07:55/km
Pace
0
Calories
Finish
Trần Thị Sáu
14/02/2023 20:20
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
01:13:07
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thanh Bui
14/02/2023 21:09
Night Run
everyone
3,2km
Distance
24:16
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Night Run
Vũ Đức Chung
14/02/2023 20:48
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
46:12
Time
10:29/km
Pace
244
Calories
Evening Run
Nguyen Quang Thanh
14/02/2023 19:25
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:16:50
Time
09:00/km
Pace
480
Calories
Evening Run