Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Đào Bá Tuân
06/02/2022 17:17
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣7️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
58:51
Time
05:53/km
Pace
752
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣7️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
05/02/2022 15:53
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣6️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
01:00:30
Time
06:03/km
Pace
774
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣6️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
04/02/2022 17:15
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
01:01:01
Time
06:05/km
Pace
776
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
03/02/2022 07:42
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,3km
Distance
59:54
Time
05:48/km
Pace
798
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
02/02/2022 07:00
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
9,1km
Distance
50:57
Time
05:37/km
Pace
701
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
01/02/2022 18:43
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
7,7km
Distance
45:25
Time
05:53/km
Pace
597
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
31/01/2022 16:52
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣1️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
8,1km
Distance
42:40
Time
05:14/km
Pace
632
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣1️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
30/01/2022 06:16
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day3️⃣0️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,3km
Distance
54:55
Time
05:19/km
Pace
801
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day3️⃣0️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Đào Bá Tuân
29/01/2022 05:47
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣9️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,3km
Distance
56:52
Time
05:30/km
Pace
802
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣9️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)