Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Morning Run
everyone
4,3km
Distance
32:24
Time
07:35/km
Pace
186
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
25:20
Time
08:37/km
Pace
119
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
26:24
Time
08:43/km
Pace
133
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
03:25
Time
10:20/km
Pace
8
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
23:34
Time
07:21/km
Pace
153
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
54:54
Time
06:50/km
Pace
409
Calories
Morning Run
Mùng ✌️
everyone
6,4km
Distance
41:50
Time
06:31/km
Pace
320
Calories
Mùng ✌️
Happy New Year and Happy Birthday to me ❤️❤️❤️🎉🎉🎉🏃🏃🏃
everyone
1,0km
Distance
05:32
Time
05:25/km
Pace
47
Calories
Happy New Year and Happy Birthday to me ❤️❤️❤️🎉🎉🎉🏃🏃🏃
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
05:50
Time
05:41/km
Pace
44
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
23:54
Time
06:48/km
Pace
158
Calories
Morning Run
Có sức khoẻ có tất cả niềm vui ❤️❤️❤️ Ngày cuối của năm con 🐃. Hoàn tất mục tiêu được giao pace <7 thì sinh nhật có quà lớn 😝😝
everyone
10,0km
Distance
01:07:32
Time
06:44/km
Pace
492
Calories
Có sức khoẻ có tất cả niềm vui ❤️❤️❤️
Ngày cuối của năm con 🐃. Hoàn tất mục tiêu được giao pace <7 thì sinh nhật có quà lớn 😝😝
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:16:34
Time
07:37/km
Pace
394
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:29
Time
07:18/km
Pace
21
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
53:36
Time
06:51/km
Pace
395
Calories
Morning Run