Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:35:09
Time
07:18/km
Pace
630
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:36
Time
05:27/km
Pace
567
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:13:52
Time
06:08/km
Pace
569
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:46
Time
06:58/km
Pace
474
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:40:42
Time
08:21/km
Pace
569
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:28:39
Time
07:21/km
Pace
892
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,2km
Distance
01:51:03
Time
06:50/km
Pace
723
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:22:32
Time
07:25/km
Pace
549
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
42,2km
Distance
03:57:09
Time
05:37/km
Pace
2136
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,1km
Distance
00:45
Time
06:35/km
Pace
3
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ