Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Phạm Sơn Kiên
06/02/2022 17:51
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
37:48
Time
06:16/km
Pace
280
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Sơn Kiên
06/02/2022 17:51
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
37:48
Time
06:17/km
Pace
280
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:45
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
47:12
Time
06:25/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:45
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
47:10
Time
06:24/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:39
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:21
Time
06:17/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:39
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:14
Time
06:09/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:32
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:17
Time
06:14/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:32
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:19
Time
06:16/km
Pace
49
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:29
Time
06:23/km
Pace
47
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Sơn Kiên
05/02/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:31
Time
06:25/km
Pace
47
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:39
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
07:19
Time
06:50/km
Pace
76
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:39
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
07:14
Time
06:45/km
Pace
76
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:14
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
25:18
Time
06:18/km
Pace
216
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:14
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
25:19
Time
06:19/km
Pace
216
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:07
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
06:44
Time
06:24/km
Pace
53
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:07
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
06:34
Time
06:14/km
Pace
53
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:01
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
05:56
Time
05:51/km
Pace
46
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 18:01
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
05:57
Time
05:51/km
Pace
46
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 17:54
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:26
Time
06:22/km
Pace
45
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
04/02/2022 17:54
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:28
Time
06:23/km
Pace
45
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin