Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Morning Run
everyone
1,8km
Distance
21:25
Time
11:41/km
Pace
148
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:21:52
Time
06:53/km
Pace
640
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:20:32
Time
06:51/km
Pace
800
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
10:12
Time
09:41/km
Pace
71
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
11:55
Time
06:44/km
Pace
120
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
10:30
Time
08:29/km
Pace
84
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
18,5km
Distance
01:51:39
Time
06:01/km
Pace
1012
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
18,4km
Distance
01:52:43
Time
06:08/km
Pace
1258
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
31:38
Time
10:23/km
Pace
207
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
17:10
Time
04:35/km
Pace
259
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
11:43
Time
04:07/km
Pace
193
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
2HM 2022
everyone
21,3km
Distance
02:12:36
Time
06:12/km
Pace
1232
Calories
2HM 2022