Hoạt động NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Hồ Văn Thắng
06/02/2022 05:28
Morning Run
everyone
28,5km
Distance
02:45:45
Time
05:49/km
Pace
2309
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
05/02/2022 05:56
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:35
Time
05:30/km
Pace
748
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
04/02/2022 05:39
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
57:20
Time
05:18/km
Pace
883
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
03/02/2022 05:56
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:53:08
Time
05:35/km
Pace
1470
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
02/02/2022 06:00
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:17:09
Time
05:07/km
Pace
1123
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
01/02/2022 05:35
Chào Nhâm Dần
everyone
20,2km
Distance
02:18:51
Time
06:52/km
Pace
1847
Calories
Chào Nhâm Dần
Hồ Văn Thắng
31/01/2022 05:57
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:00:07
Time
05:33/km
Pace
832
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
30/01/2022 04:11
Morning Run
everyone
32,1km
Distance
03:05:30
Time
05:46/km
Pace
2983
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
29/01/2022 05:32
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
48:22
Time
05:41/km
Pace
606
Calories
Morning Run