NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01
1 Hồ Văn Thắng 156,8 15:04:47 28,5 10,7 10,8 20,2 15,1 20,2 10,8 32,1
2 Đào Bá Tuân 85,9 08:11:05 10,0 10,0 10,0 10,3 9,1 7,7 8,1 10,3
3 Phạm Sơn Kiên 80,7 09:19:52 6,0 10,4 10,9 12,7 4,5 6,1 8,7 11,4
4 Huỳnh Tấn Khải 55,5 05:58:28 11,7 1,1 1,8 1,2 18,4
5 Nguyễn Thịnh Vượng 54,8 06:08:15 11,6 1,7 3,2 5,2 13,6 10,5 1,7 6,3
6 HT Trần 42,5 04:20:26 9,3 6,7 16,0
7 PHAM VAN DONG 0,0 00:00:00