Hoạt động NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Lunch Walk
everyone
1,2km
Distance
11:11
Time
09:04/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Run
everyone
5,0km
Distance
01:10:13
Time
14:02/km
Pace
0
Calories
Run
Pace tối đa không hợp lệ
tran thang
22/04/2023 17:09
Evening Run
everyone
4,6km
Distance
47:43
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
tran thang
23/04/2023 17:33
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
36:44
Time
10:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Xuân Thành
23/04/2023 03:52
Night Run
everyone
25,0km
Distance
02:48:32
Time
06:43/km
Pace
1573
Calories
Night Run
Lê Xuân Thành
22/04/2023 05:35
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
21:58
Time
07:05/km
Pace
212
Calories
Morning Run
Huong Nguyen Thi
12/05/2023 08:14
Morning Walk
everyone
0,0km
Distance
00:20
Time
14:12/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Vu Dinh
25/04/2023 09:17
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
12:01
Time
20:16/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
quan Nguyen
22/04/2023 16:40
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:51
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
quan Nguyen
23/04/2023 17:35
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
18:13
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hiền Trần
25/04/2023 22:46
27/04
everyone
25,4km
Distance
03:09:52
Time
07:28/km
Pace
1716
Calories
27/04
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
03:19
Time
04:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
05:10
Time
04:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
07:03
Time
05:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
08:30
Time
04:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
05:40
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,4km
Distance
04:07
Time
10:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:11
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
3,9km
Distance
15:19
Time
03:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
01:02:38
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run