NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 NGSC - Team 5 48 1705,6 10.13:57:30
2 NGSC - Team 6 39 1254,6 7.08:04:38
3 NGSC - Team 4 42 1021,5 6.05:37:35
4 NGSC - Team 7 39 995,0 5.14:55:51
5 NGSC - Team 1 37 637,2 3.17:10:42
6 NGSC - Team 3 37 491,5 3.02:08:51
7 NGSC - Team 2 29 273,0 1.13:51:05