NGSC RUN 2023 - Hành trình của chúng ta

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 NGSC - Team 5 48 1879,4 11.16:23:55
2 NGSC - Team 6 39 1285,8 7.12:30:48
3 NGSC - Team 7 39 1069,0 5.23:49:56
4 NGSC - Team 4 42 1038,9 6.08:23:16
5 NGSC - Team 1 37 666,8 3.20:23:02
6 NGSC - Team 3 37 500,1 3.03:26:57
7 NGSC - Team 2 29 273,0 1.13:51:05