Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Perfetti Fun Run

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 22/05/2023 00:00 - 09/06/2023 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 16/05/2023 00:00 - 31/05/2023 23:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 09/06/2023 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Thông tin về Giải “Perfetti Fun Run”

English below

 I.       THÔNG TIN CHUNG

1.  Bộ môn thi đấu: Chạy bộ hoặc đi bộ ngoài trời

2.  Đối tượng tham gia: Toàn bộ nhân viên PVM

3. Thời gian tổ chức:

-          Thời gian đăng ký tham gia: từ 16/5/2023 đến 19/5/2023

-          Thời gian ghi nhận kết quả: Bắt đầu từ ngày 22/05 đến 10h đêm ngày 09/06/2023

-          Công bố và trao giải: 23/06/2023

-          Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

-          Thời gian đồng bộ: các hoạt động phải được đồng bộ trong vòng 24h kể từ khi hoạt động kết thúc.

-          Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

 II.    THỂ LỆ THAM DỰ

-          Mỗi cá nhân vừa có thể thi đấu cá nhân vừa có thể đăng ký thi đấu theo hình thức tập thể

-          Nếu thi đấu theo hình thức tập thể, cần có đủ ít nhất 10 thành viên đăng ký chung 1 đội

-          Tải ứng dụng công nghệ kết nối điện thoại thông minh và theo dõi công khai quá trình thi đấu thông qua sử dụng Strava hoặc Garmin

-          Áp dụng cho chạy bộ,đi bộ ngoài trời (không áp dụng trong nhà và máy chạy bộ)

-          Quãng đường của một hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ rõ ràng khi kết nối với Strava và các ứng dụng đồng hồ thông minh Garmin và phải để ở chế độ “PUBLIC”.

-          Vận động viên có thể chạy nhiều lần trong ngày

-          Để đảm bảo tính khoa học trong tập luyện và cân bằng thời gian tập luyện với công việc, gia đình, hệ thống sẽ tự động xóa thành tích trong ngày đối với VĐV vượt > 40km đối với ngày thường và > 50km/ngày đối với thứ 7, chủ nhật (đối với chạy bộ, đi bộ)

-          VĐV được bấm tạm dừng trên điện thoại/đồng hồ thông minh trong khi chạy/đi bộ với mục đích nghỉ và phân phối sức.

-          Mỗi cuộc chạy/đi bộ có quãng đường tối thiểu 1km.

-          Vận tốc trung bình tối thiểu cho đi bộ/chạy bộ là 4:00p/km, tối đa là 15:00p/km

-          Mỗi vận động viên được coi là hoàn thành Cuộc thi nếu hoàn thành ít nhất 10 cuộc chạy/ đi bộ hợp lệ với số km tối thiểu hoàn thành là 20km

-          Vận động viên hoàn thành sẽ được nhận chứng nhận “Hoàn thành” (online) từ Ban Tổ Chức.

 III. LƯU Ý TỪ BAN TỔ CHỨC

-          Thành viên bị BTC phát hiện gian lận hoặc có thông báo nghi ngờ gian lận, BTC sẽ có hình thức nhắc nhở xóa các thành tích không được công nhận.

-          Ban tổ chức có quyền kiểm tra và không công nhận các workout có vận tốc tại một thời điểm cao bất thường (ví dụ: vận tốc dưới 4p/1km với chạy bộ/đi bộ)

-          Ban Tổ chức Giải chạy được miễn trừ trách nhiệm đối với các tai nạn, chấn thương, vấn đề sức khỏe/kinh tế khác của người tham gia.

-          Trong trường hợp có khiếu nại về kết quả, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức. Vận động viên có quyền khiếu nại về kết quả sau khi kết thúc sự kiện 3 ngày.

 IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng được tính riêng theo từng khu vực căn cứ đặc thù công việc của mỗi bộ phận:

Khu vực 1: Sales Thị Trường

Khu vực 2: Xưởng sản xuất

Khu vực 3: Văn phòng (cả vincom và văn phòng nhà máy)

1.  Giải thưởng cho nhóm (*)

-          3 Giải Nhất cho 3 nhóm có thành tích xuất sắc nhất mỗi khu vực kể trên: 5,000,000 VND/giải (điểm trên PVN1)

-          3 Giải Nhì cho 3 nhóm có thành tích xuất sắc thứ 2 mỗi khu vực kể trên: 3,000,000 VND/ giải (điểm trên PVN1)

2.  Giải thưởng cho cá nhân (**)

-          3 Giải Nhất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất theo mỗi khu vực kể trên: 2,000,000 VND/ giải (phiếu mua hàng của Decathlon)

-          3 Giải Nhì cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc thứ 2 theo mỗi khu vực kể trên: 1,000,000 VND/ giải (phiếu mua hàng của Decathlon)

-          Note/ Chú thích:

 (*) Giải thưởng nhóm: Tính trên số km trung bình của những thành viên hoàn thành cuộc thi hợp lệ của nhóm

 (**) Giải cá nhân: Tính trên tổng số km cho tổng số chặng hợp lệ của từng cá nhân. Giải thưởng dành riêng cho nam và nữ

V.     CÁC THỨC ĐĂNG KÝ (chi tiết theo hướng dẫn đính kèm)

Bước 1: Tạo tài khoản Challenge.vn

Bước 2: Đăng ký tham gia giải trên challenge.vn

Bước 3: Tạo tài khoản Strava hoặc Garmin

 

 “PERFETTI FUN RUN” RULES

I. GENERAL INFORMATION

1.     Subject: Outdoor Running / Walking

2.     Participants: All employees of PVM Vietnam

3.     Timeline:

-          Registration period: from May 16, 2023 to May 19, 2023

-          Time to track: Starting from May 22 to 10pm on June 9, 2023

-          Winners Announcement and Award: June 23, 2023

-          Sync time zone for workouts: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

-          Synchronization time: activities must be synchronized within 24 hours from the end of the activity.

-          Recording results: Garmin or Strava

 II. RULES

-          Employee can participate as Individual and/or register in a team;

-          If participating in team, it is required to gather at least 10 members/team;

-          Download a Strava app on smartphone or use Garmin smart-watch and setting public mode;

-          Applicable for running, walking outdoors (not applicable indoors and treadmills);

-          The distance of an activity must be measured with a device that has GPS and shows a clear map when connected to Strava and Garmin smartwatch applications and must be in “PUBLIC” mode;

-          Athletes can run several times a day;

-          To ensure work life balance, the system will automatically delete the results of athletes who exceed > 40km/day for weekdays and >50km/day on weekly day-off;

-          Athletes are allowed to pause on the phone/smartwatch during running/walking once taking a break

-          Each workout must have a minimum distance of 1km.

-          Pace range must be from minimum 4:00p/km to maximum 15:00p/km

-          The Race is completed if each runner completes at least 10 qualified workouts with a minimum of 20km in total.

-          Successful athletes will receive a certificate of "Completion" online from the Organizing Committee.

III. IMPORTANT NOTES FROM ORG TEAM

-          Results will be deleted or not be recognized if athletes are detected cheating or suspected of fraud by the Organizing Committee

-          The organizers reserve the right to check and not recognize workouts with abnormal paces (for example, less than 4 minutes/1km)

-          The Organizing Committee is exempt from liability for accidents, injuries, and other health/economic problems of participants.

-          In case of complaints about the results, the final decision belongs to the Organizer. Athletes have the right to appeal the results within 3 days after closing the event.

IV. AWARD

Awards are arranged separately for 3 groups considering the nature of work:

Group 1: Field Sales

Group 2: Factory Shopfloor

Group 3: Office (Vincom + factory office)

1.     Team Awards (*)

-          3 First Prizes for 3 groups with the best team performance: 5,000,000 VND/prize (points on PVN1)

-          3 Second Prizes for 3 groups with the 2nd best performance: 3,000,000 VND/prize (point on PVN1)

2.     Individual Awards (**)

-          3 First Prizes for 3 individuals with the best performance in each groups: 2,000,000 VND/prize (Decathlon voucher)

-          3 Second Prizes for 3 individuals with the 2nd best performance in each groups : 1,000,000 VND/ prize (Decathlon voucher)

-          Notes

ü  (*) Team Award: Defined based on the average number of kilometers of the whole team

ü  (**) Individual Award: Defined based on the number of qualified km. Men’s and women’s are in different categories. 

 V. HOW TO REGISTER (details follow the attached instructions)

Step 1: Create an account in Challenge.vn

Step 2: Register for the tournament on challenge.vn

 

Step 3: Create a Strava or Garmin account

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 04:00 Min/Km 15:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO
WALK 04:00 Min/Km 15:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Perfetti Fun Run 22/05/2023 00:00 09/06/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 11/06/2023 00:00 Tổng quãng đường >= 20.0 (kilometers)
Tổng số Workout >= 10.0 (lần/cái)