Hoạt động Perfetti Fun Run

Nguyen Van Ha
02/06/2023 18:06
Huawei Health activity
everyone
2,9km
Distance
34:13
Time
11:38/km
Pace
0
Calories
Huawei Health activity
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Walk
everyone
5,4km
Distance
46:25
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
02:10:45
Time
43:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
12,6km
Distance
01:53:01
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
02:36:40
Time
11:55/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,7km
Distance
02:23:30
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,4km
Distance
02:42:30
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
30:34
Time
09:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
25:43
Time
09:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
nguyen chung
09/06/2023 21:48
Night Run
everyone
0,2km
Distance
02:07
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
20,5km
Distance
02:50:13
Time
08:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:15:23
Time
11:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
01:13:26
Time
12:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
08:56
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
10:05
Time
09:29/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
10:56
Time
10:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
22:36
Time
11:05/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
10:05
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nhật Hà
09/06/2023 21:57
Vì thiếu 100m
everyone
1,2km
Distance
16:49
Time
14:28/km
Pace
0
Calories
Vì thiếu 100m
12th
everyone
4,2km
Distance
58:31
Time
13:53/km
Pace
0
Calories
12th