Hoạt động Perfetti Fun Run

Trần Vũ Nghĩa
01/06/2023 05:50
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
13:44
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trần Vũ Nghĩa
25/05/2023 05:32
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
19:38
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trần Vũ Nghĩa
23/05/2023 20:00
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
20:44
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run