Quawaco - Autumn Marathon 2023

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Bãi Cháy (BC) 77 5948,8 34.08:36:01
2 Uông Bí (UB) 51 5253,4 28.21:07:52
3 Diễn Vọng (DV) 42 5194,6 31.03:56:25
4 Đông Triều (ĐT) 39 3281,0 17.10:39:42
5 Quảng Yên (QY) 32 3172,6 16.16:00:18
6 Kinh doanh – Kiểm định – Chống thất thoát (K2C) 43 3169,5 18.12:43:05
7 Hồng Gai (HG) 150 2997,4 18.02:17:12
8 Kế hoạch – đầu tư (KHĐT) 41 2693,0 15.19:26:34
9 Tài chính – Nội vụ (TCNV) 40 2664,9 17.15:49:37
10 Kỹ thuật (KTh) 42 2335,9 14.02:15:04
11 Móng Cái (MC) 23 1994,7 10.15:18:20
12 Vân Đồn (VĐ) 22 1518,4 8.04:37:26
13 Cẩm Phả (CP) 32 1360,2 8.11:05:40
14 Gia đình (GĐ) 14 834,5 4.18:54:51
15 Miền Đông (MĐ) 31 791,6 4.17:35:20