Quawaco - Autumn Marathon 2023

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Uông Bí (UB) 51 3449,3 19.00:30:42
2 Diễn Vọng (DV) 42 3190,4 19.04:38:05
3 Bãi Cháy (BC) 77 3143,7 18.05:50:17
4 Kinh doanh – Kiểm định – Chống thất thoát (K2C) 43 2018,7 11.15:36:51
5 Quảng Yên (QY) 32 1922,2 10.10:17:28
6 Đông Triều (ĐT) 39 1912,2 10.02:46:39
7 Kế hoạch – đầu tư (KHĐT) 41 1604,1 9.05:55:19
8 Hồng Gai (HG) 150 1545,1 9.11:10:19
9 Kỹ thuật (KTh) 42 1433,6 8.16:13:40
10 Tài chính – Nội vụ (TCNV) 40 1409,5 9.09:23:36
11 Móng Cái (MC) 23 1230,3 6.12:54:50
12 Vân Đồn (VĐ) 22 978,1 5.05:58:11
13 Cẩm Phả (CP) 32 864,7 5.07:09:14
14 Gia đình (GĐ) 14 475,2 2.16:08:45
15 Miền Đông (MĐ) 31 322,2 2.00:46:39