Hoạt động Quawaco - Bước chạy kết nối

Trần Mạnh Linh
31/05/2023 18:26
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
49:28
Time
06:46/km
Pace
518
Calories
Evening Run
Nhập tay
Đỗ Mạnh An
31/05/2023 21:48
Night Run
everyone
13,0km
Distance
01:25:14
Time
06:32/km
Pace
730
Calories
Night Run
Đỗ Mạnh An
31/05/2023 19:02
Evening Run
everyone
21,1km
Distance
02:05:15
Time
05:55/km
Pace
868
Calories
Evening Run
Đỗ Mạnh An
31/05/2023 17:06
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
58:35
Time
05:52/km
Pace
493
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,6km
Distance
01:22:17
Time
08:34/km
Pace
660
Calories
Evening Run
Phạm Duy Học
28/05/2023 18:11
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
39:21
Time
09:11/km
Pace
134
Calories
Evening Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Phạm Duy Học
30/05/2023 05:59
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
23:39
Time
07:05/km
Pace
157
Calories
Morning Run
Phạm Duy Học
27/05/2023 06:40
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
21:00
Time
06:55/km
Pace
98
Calories
Morning Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Phạm Duy Học
31/05/2023 06:11
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
20:53
Time
06:55/km
Pace
142
Calories
Morning Run
Phạm Duy Học
27/05/2023 06:17
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
08:56
Time
11:59/km
Pace
30
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Phạm Duy Học
22/05/2023 18:19
Evening Swim
everyone
0,5km
Distance
35:35
Time
06:46/100m
Pace
153
Calories
Evening Swim
Không thuộc hoạt động của challenge
Vinh Nguyen
31/05/2023 21:36
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:00:44
Time
05:14/km
Pace
726
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,9km
Distance
28:42
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,0km
Distance
44:48
Time
07:25/km
Pace
421
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,3km
Distance
56:05
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Night Run
Workout đã bị xóa
Night Run
everyone
13,6km
Distance
02:28:02
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Phạm Hạnh
31/05/2023 23:48
Night Run
everyone
1,7km
Distance
10:33
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,9km
Distance
12:37
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nam Nguyễn
31/05/2023 23:44
Night Run
everyone
2,1km
Distance
14:23
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
07:57
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Night Run