Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 MĐ_ Đặng Thị Diệu Linh Nữ 190,76 1.09:47:03 48 30
2 Đỗ Thị Đăng Nữ 127,88 10:39:21 66 15
3 MĐ_Hoàng Trung Kiên Nam 103,41 13:08:23 22 13
4 MĐ_Trần thị Thìn Nữ 76,91 13:13:03 14 14
5 Trần Thị Thu Nữ 55,46 09:34:33 22 12
6 MĐ - Khâu Thị Lan Nữ 49,97 04:48:20 29 16
7 MĐ-Nguyễn Thu Hiển Nữ 49,94 08:28:26 17 13
8 MĐ_Chu Thị Ngọc Yến Nữ 38,88 07:11:25 10 9
9 Phùng Minh Nghĩa Nam 29,54 04:02:00 5 5
10 MĐ_ Đinh Cônh Doanh Nam 22,37 02:21:14 12 10
11 MĐ_ Đinh Tuấn Việt Nam 21,95 02:29:32 16 10
12 MĐ-Nguyễn Thị Diệp Nữ 20,79 03:19:57 18 5
13 Vũ Trung Kiên Nam 20,54 03:36:21 3 3
14 MĐ_Lê Tiến Mạnh Nam 20,41 03:03:40 10 7
15 MĐ_Phùng Minh Hoàng Nam 20,10 02:39:22 6 6
16 MD- Nguyễn Quốc Việt Nam 12,80 01:28:56 4 4
17 Nhan Vu Nữ 10,15 01:07:44 2 2
18 MĐ_Đào Thuỳ Linh Nữ 6,36 00:59:24 6 6
19 Thiện Lương Nam 4,43 00:37:34 3 2
20 MD_Khổng Mạnh Duy Nam 3,27 00:21:38 2 1