Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 VĐ_Nguyễn Văn Thanh Nam 713,41 3.15:58:51 84 30
2 VD_Hà Ngọc đức Nam 368,12 2.05:21:18 51 27
3 VĐ_Từ Quốc Khanh Nam 304,38 1.20:49:09 43 22
4 Que phamjquangquue Nam 247,64 1.04:26:57 38 22
5 VDR - Quang Hợp Nam 247,04 1.02:02:10 28 23
6 Bùi văn hường Nam 244,83 1.01:22:26 19 16
7 Hà Xuân tiệp Nam 214,58 20:01:47 15 14
8 VĐ_Đinh Trọng Điệp Nam 212,90 23:10:59 18 15
9 VĐ_Phạm Văn Ngọc Nam 164,94 1.03:43:15 39 23
10 VĐ _ Phan Văn Thảo Nam 142,11 18:23:27 20 13
11 Khánh Hoàng Nam 137,49 13:28:43 13 13
12 Vinh Nguyen Nam 119,67 15:10:09 40 31
13 VĐ_ Đào Xuân Chiến Nam 114,90 18:25:05 22 19
14 VĐ_Ngô Quang Hoàng Nam 109,80 17:11:38 28 17
15 VĐ_ Phạm Công Khánh Nam 72,19 10:46:56 21 11
16 VĐ_Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 60,85 07:32:44 19 13
17 Hoàng Văn Hiền Nam 57,13 05:38:45 4 4
18 VĐ_Hà Minh Nam 49,58 08:04:34 13 11
19 Phương Đinh Nam 43,72 06:27:09 17 8
20 VĐ_Trần Trung Kiên Nam 43,08 07:11:17 15 15
21 Lieu Doan Nữ 34,68 04:53:33 6 5
22 Nguyen trong dat Nam 31,86 03:43:40 7 7
23 Hiến Nguyễn quang Nam 16,28 02:07:20 3 2
24 Triệu thị hồng Nữ 15,53 01:59:53 10 6
25 Hoang van long Nam 13,73 01:44:21 3 3
26 VĐ_ Trần Minh Nam 10,56 01:10:50 6 4
27 manh truong Nam 5,99 00:41:02 3 1
28 Đinh Vân Nữ 5,64 00:50:01 1 1
29 VĐ_Mai Anh Sơn Nam 4,64 00:28:15 3 2
30 VĐ_Trương Văn Dưỡng Nam 3,73 00:24:16 1 1
31 Nguyễn Thị Hoa Nữ 3,10 00:19:25 1 1
32 VĐ_Hà Quang Vinh Nam 1,42 00:13:47 1 1
33 Quang Nguyễn Tiến Nam 0,00 00:00:00 0 0
34 Hà Ngọc Sơn Nam 0,00 00:00:00 0 0
35 hiep pham Nam 0,00 00:00:00 0 0
36 Phương Đinh Nam 0,00 00:00:00 0 0
37 Trần thị hoài anh Nam 0,00 00:00:00 0 0
38 HoàiAnh Trần Nữ 0,00 00:00:00 0 0