Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Tài chính - Nội vụ 237 9740,7 47.07:43:00
2 Kế hoạch - Đầu tư 158 7107,6 35.03:36:04
3 Bãi Cháy 123 4438,3 22.03:51:50
4 Quảng Yên 80 2794,6 13.16:00:14
5 Kỹ thuật 94 2516,8 12.07:15:59
6 Kinh doanh - Kiểm định - Chống thất thoát 55 2190,5 12.17:38:49
7 Đông Triều 80 1706,1 9.19:36:07
8 Diễn Vọng 37 1605,9 9.17:15:41
9 Uông Bí 43 1590,8 8.09:26:13
10 Hồng Gai 117 1245,5 7.10:05:49
11 Cẩm Phả 44 968,0 5.07:06:41
12 Vân Đồn 38 917,3 4.19:10:16
13 Móng Cái 28 242,0 1.02:29:53
14 Miền Đông 20 101,6 17:20:59