Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Tài chính - Nội vụ 237 10971,0 55.04:18:18
2 Kế hoạch - Đầu tư 158 7552,5 38.01:03:25
3 Bãi Cháy 123 4600,1 22.18:18:08
4 Quảng Yên 80 3011,0 15.08:21:56
5 Kỹ thuật 94 2898,4 14.10:45:11
6 Kinh doanh - Kiểm định - Chống thất thoát 55 2678,8 16.12:21:26
7 Đông Triều 80 2040,3 12.02:42:08
8 Uông Bí 43 1890,1 10.13:32:47
9 Diễn Vọng 37 1416,7 8.12:15:01
10 Hồng Gai 117 1216,5 7.06:41:47
11 Cẩm Phả 44 1202,0 6.21:58:46
12 Vân Đồn 38 1057,2 5.16:36:49
13 Móng Cái 28 406,5 2.03:53:09
14 Miền Đông 20 197,7 1.04:15:41