Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Tài chính - Nội vụ 237 14612,1 74.12:58:32
2 Kế hoạch - Đầu tư 158 11055,6 57.08:13:54
3 Bãi Cháy 123 5168,5 26.06:04:42
4 Kinh doanh - Kiểm định - Chống thất thoát 55 4639,8 30.07:29:44
5 Kỹ thuật 94 4522,4 23.00:09:37
6 Quảng Yên 80 4519,8 24.03:58:40
7 Uông Bí 43 3360,7 18.23:57:09
8 Đông Triều 80 3144,7 18.03:24:28
9 Diễn Vọng 37 2397,0 14.16:45:35
10 Hồng Gai 117 1847,6 11.00:47:55
11 Cẩm Phả 44 1428,9 8.08:51:37
12 Vân Đồn 38 1316,7 7.02:14:18
13 Miền Đông 20 363,1 1.22:09:13
14 Móng Cái 28 336,8 1.19:41:42