Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Tài chính - Nội vụ 237 42027,0 210.07:26:11
2 Kế hoạch - Đầu tư 158 31607,6 159.14:09:28
3 Bãi Cháy 123 17482,9 87.18:15:34
4 Quảng Yên 80 12986,9 65.05:46:29
5 Kỹ thuật 94 12706,6 63.05:49:08
6 Kinh doanh - Kiểm định - Chống thất thoát 55 10735,5 66.14:53:33
7 Đông Triều 80 8239,0 47.06:54:02
8 Uông Bí 43 7881,0 43.07:37:13
9 Diễn Vọng 37 6446,2 39.00:37:54
10 Hồng Gai 117 5112,2 30.12:41:34
11 Cẩm Phả 44 3819,8 21.17:01:03
12 Vân Đồn 38 3815,5 20.03:53:42
13 Móng Cái 28 1364,1 6.21:32:42
14 Miền Đông 20 885,9 5.06:57:56