Hoạt động QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Nam Nguyen
29/01/2023 06:27
Morning WeightTraining
everyone
4
Phút
Morning WeightTraining
Không thuộc hoạt động của challenge
Nam Nguyen
29/01/2023 05:39
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
40:00
Time
07:31/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Lý Bá Thiện
29/01/2023 17:58
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
38:06
Time
06:48/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
2,8km
Distance
51:37
Time
18:36/km
Pace
142
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Hoai Thu Vu
17/01/2023 17:54
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
45:16
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoai Thu Vu
18/01/2023 05:37
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
46:02
Time
07:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoai Thu Vu
19/01/2023 06:55
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
50:53
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoai Thu Vu
21/01/2023 05:58
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
48:21
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoai Thu Vu
22/01/2023 07:06
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
54:14
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoai Thu Vu
23/01/2023 05:56
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
48:32
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoai Thu Vu
25/01/2023 17:35
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
35:57
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoai Thu Vu
26/01/2023 07:06
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:02:24
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoai Thu Vu
28/01/2023 15:29
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
51:46
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoai Thu Vu
29/01/2023 20:44
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
08:44
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lananh Vu
17/01/2023 08:26
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
01:00:37
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lananh Vu
17/01/2023 08:26
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
02:48
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lananh Vu
18/01/2023 10:51
Lunch Run
everyone
6,6km
Distance
50:21
Time
07:36/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Lananh Vu
19/01/2023 06:53
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
39:55
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lananh Vu
19/01/2023 11:06
Lunch Run
everyone
0,1km
Distance
00:40
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lananh Vu
19/01/2023 11:14
Lunch Run
everyone
0,2km
Distance
00:37
Time
03:54/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối thiểu không hợp lệ