QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01
1 Đinh Thị Thu Hiền 190,8 20:03:23 41,3 15,2 16,0 24,8 25,0 15,2 10,0 19,9
2 Đào Thị Hằng 150,4 18:13:05 33,6 19,3 5,0 8,4 5,6 10,3 4,9 20,2
3 Tố Anh Trần 145,9 16:04:42 31,8 5,1 17,0 4,5 15,0 13,4
4 Van Thanh 102,6 11:39:34 21,6 10,0 9,2 17,7 8,2 17,4
5 Quách Thị Thu 99,7 10:07:51 3,4 7,0 10,4 20,2 16,1 20,2
6 Thi Thu Ha Nguyen 98,4 09:15:20 33,7 20,2
7 Yến 70,0 08:34:24 15,1 15,1 11,1
8 Hoai Thu Vu 68,4 07:32:09 1,3 8,9 8,9 5,8 7,3 8,9
9 Thanh Thảo 67,6 07:59:44 1,4 6,1 10,0 6,0 8,1
10 Nguyen thi my hanh 62,1 07:55:19 11,8 5,1 6,1 8,7
11 Nguyễn thị Lan Anh 61,3 08:54:34 3,4 10,1 4,2 15,8
12 LÊ THỊHỒNG 61,2 10:50:18 5,3 5,2 4,2 5,4 4,6 10,0 5,7
13 Lananh Vu 57,6 07:06:53 2,7 5,2 6,0 5,1 6,1 7,6
14 Thái Linh 34,9 04:34:33 6,5 5,0 4,5 4,7 9,1 5,1
15 Tran Hop 33,4 05:11:15 8,0 5,4 5,2
16 Nguyễn Việt Anh 23,7 04:11:37 3,2 3,2 3,5
17 Hà Nguyễn 14,1 01:48:56 10,4
18 Phạm Thu Vân 13,0 01:39:04 13,0