QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Sáng Nguyễn Nam 206,91 16:30:13 12 11
2 Thịnh HR Nam 190,86 19:58:33 13 9
3 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 190,75 20:03:23 14 9
4 Du Ka Nam 190,62 20:21:51 11 10
5 Kường Nguyễn Mạnh Nam 149,88 15:32:54 13 8
6 Vũ Đức Thanh Nam 102,10 10:40:05 5 3