QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 VKL Runner 34 2680,4 12.09:26:24
2 Haiduong Runners 6 1031,1 4.07:06:59
3 HAI DUONG RUNNERS 1 291,1 1.07:05:11
4 Vinh Runners 1 159,5 16:38:54
5 VKL.NVC Runners 1 144,1 15:51:54
6 #MAF 1 127,4 20:15:02
7 Tây Hà Nội Runners Team 1 1 125,6 15:06:17
8 SLC - Starlake running team 1 113,0 11:45:50
9 98Runners 1 98,4 09:15:20
10 Viettel Runners 1 97,6 09:31:20
11 Ha Dong Runners - Nhóm 1 1 92,4 10:22:41
12 VKrunner 1 71,6 06:31:30
13 TH RUNNER 1 46,7 04:42:02
14 @iRace và những người bạn 1 36,2 06:13:23
15 60 Ngày Kỷ Luật Thép Zeus Team 1 23,7 04:11:37
16 VNPAY Running Club 1 7,4 00:48:44
17 VKL Team 5 1 5,5 01:06:23