Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
37:20
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Trương Nhung
19/12/2021 19:13
Evening Run
followers_only
20,5km
Distance
05:54:59
Time
17:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Ngô Ngọc Yến
20/12/2021 18:30
Evening Walk
everyone
32,9km
Distance
06:44:32
Time
12:16/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Afternoon run
everyone
4,1km
Distance
32:35
Time
08:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon run
LÊ THANH NGÂN
20/12/2021 18:02
Evening Walk
everyone
2,5km
Distance
13:31
Time
05:26/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Trần Hữu Ngân
20/12/2021 20:02
Evening Run
everyone
8,6km
Distance
32:07
Time
03:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Võ Ngọc Biết
10/12/2021 17:55
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
01:14:43
Time
11:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Khoa Nam
20/12/2021 06:13
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
17:20
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
13,2km
Distance
06:38:43
Time
30:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Ngũ Mạnh Đình
20/12/2021 23:41
Night Run
everyone
13,8km
Distance
57:39
Time
04:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Night Run
everyone
1,5km
Distance
05:03
Time
03:19/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Night Run
everyone
0,1km
Distance
00:22
Time
03:06/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
1,3km
Distance
04:02
Time
03:05/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
08:33
Time
03:42/km
Pace
0
Calories
Night Run
Quốc Lê Bảo
20/12/2021 23:50
Night Run
everyone
1,2km
Distance
02:24
Time
01:58/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
1,9km
Distance
07:02
Time
03:46/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,5km
Distance
39:40
Time
03:45/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,7km
Distance
05:49
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,6km
Distance
05:38
Time
03:27/km
Pace
0
Calories
Night Run
Ngũ Mạnh Đình
20/12/2021 23:17
Night Run
everyone
4,1km
Distance
23:19
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Night Run