Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Thư Thanh
20/12/2021 18:36
Evening Run
everyone
9,4km
Distance
24:48
Time
02:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
19/12/2021 17:58
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
07:18
Time
03:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thư Thanh
13/12/2021 18:57
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
07:16
Time
02:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
13/12/2021 18:40
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
04:39
Time
03:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thư Thanh
12/12/2021 18:55
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
13:36
Time
03:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thư Thanh
09/12/2021 10:57
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
04:03
Time
02:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
08/12/2021 20:42
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
06:03
Time
02:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
08/12/2021 18:29
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
15:04
Time
02:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
08/12/2021 18:10
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
04:38
Time
03:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thư Thanh
08/12/2021 17:06
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
04:41
Time
03:18/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thư Thanh
03/12/2021 17:02
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
06:40
Time
03:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thư Thanh
03/12/2021 16:44
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
06:46
Time
03:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thư Thanh
03/12/2021 16:13
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
24:29
Time
03:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thư Thanh
29/11/2021 17:52
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time
12:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
29/11/2021 12:54
Lunch Run
everyone
2,8km
Distance
07:33
Time
02:40/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
28/11/2021 14:45
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
03:28
Time
02:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
28/11/2021 14:30
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
05:20
Time
03:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thư Thanh
27/11/2021 13:36
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
06:01
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
26/11/2021 17:28
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
03:53
Time
01:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thư Thanh
26/11/2021 17:00
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
11:42
Time
02:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ