Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Morning Run
everyone
4,9km
Distance
01:03:11
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
01:13:29
Time
13:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
5,0km
Distance
01:03:35
Time
12:40/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Night Run
everyone
3,6km
Distance
46:32
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
9,4km
Distance
31:13
Time
03:18/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Afternoon Walk
everyone
2,3km
Distance
30:00
Time
12:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,2km
Distance
14:18
Time
12:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Night Run
everyone
5,3km
Distance
59:27
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
09:03
Time
11:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
13:46
Time
10:47/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
35:41
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run