Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Morning Run
everyone
2,3km
Distance
14:51
Time
06:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
13:44
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
02:21:27
Time
219:17/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
19:10
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
14:32
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
13:24
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
16:24
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
16:28
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
14:42
Time
08:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
11:15
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
11:39
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
16:45
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
05:48
Time
02:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
12:02
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run