Hoạt động RUNNING FOR YOUTH

Trần Gia Phú
08/12/2021 19:47
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
08:10
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Gia Phú
05/12/2021 18:02
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
3.01:44:39
Time
2777:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Trần Gia Phú
07/12/2021 20:13
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
03:15
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Gia Phú
07/12/2021 20:07
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
03:24
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Gia Phú
07/12/2021 19:58
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
05:20
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Gia Phú
07/12/2021 19:47
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
05:49
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Gia Phú
06/12/2021 18:47
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:12
Time
06:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Gia Phú
06/12/2021 18:35
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:19
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Gia Phú
06/12/2021 18:26
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
04:57
Time
04:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Gia Phú
05/12/2021 17:48
Afternoon Run
everyone
0,7km
Distance
04:25
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Gia Phú
05/12/2021 17:27
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
15:45
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Trần Gia Phú
05/12/2021 16:25
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:08
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Trần Gia Phú
05/12/2021 16:18
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
04:52
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Gia Phú
21/11/2021 22:46
Night Run
everyone
2,2km
Distance
22:47
Time
10:32/km
Pace
0
Calories
Night Run
Trần Gia Phú
21/11/2021 21:41
Night Run
everyone
2,5km
Distance
20:22
Time
08:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Trần Gia Phú
21/11/2021 20:58
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
14:31
Time
07:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Gia Phú
21/11/2021 20:18
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
16:00
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run